Synergia cezhraničného turizmu – SYNET

Synergia cezhraničného turizmu – SYNET

Stručné zhodnotenie výsledkov projektu

Projekt SYNERGIA CEZHRANIČNÉHO TURIZMU – SYNET bol úspešný a splnil všetky stanovené ciele. Tvorcom a realizátorom projektu sa podarilo zaktivizovať najdôležitejšie subjekty CR a najvyšších predstaviteľov verejnej správy v regióne s cieľom urobiť základné kroky vedúce k účinnejšej koordinácii aktivít v oblasti rozvoja CR, spoločnej propagácii regiónu navonok, získaniu a využitiu nových poznatkov a skúsenosti rakúskych partnerov. Založením Združenia cestovného ruchu GALANTSKO sa vytvorili predpoklady pre fungovanie partnerstiev a úzkej spolupráce medzi aktérmi cestovného ruchu. Stratégia integrovaného rozvoja CR ako najdôležitejší dokument projektu bola vypracovaná za priamej aktívnej účasti spomenutých reprezentantov.

V rámci projektu sa podarilo zvýrazniť osobitné prvky spoločného regiónu, zadefinovali sa jeho hlavné imidžové znaky – bolo vytvorené logo, názov (GALANTSKO), jednotný dizajn, ktorým sa región môže prezentovať doma i na medzinárodných fórach. Pri účasti aktérov CR sa zabezpečili marketingové nosiče informácií – informačné kiosky, propagačný bulletin, propagačné panely a informačný portál (dynamická internetová stránka).
Podarilo sa vytvoriť komunikačný kanál medzi regiónmi Galantsko a Auland Carnuntum a realizovať výmenu skúseností v oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu a v oblasti vzájomného využitia regionálnej ponuky.
Najvýznamnejším úspechom projektu je aktivizácia aktérov CR a ich záujem o spoločný a koordinovaný postup pri realizácii rozvojových aktivít. Úlohu metodika a koordinátora preberá Združenie cestovného ruchu Galantsko, ktoré sa tým, de facto, stáva pokračovateľom projektu. Výstupy a výsledky projektu ako aj aktivity realizované po skončení projektu ukazujú, že projekt bol úspešný a priniesol očakávaný efekt.

I. ETAPA – január-marec 2007

1. Úvodné operatívne stretnutia
Na začiatku realizácie projektu sa uskutočnili prvé operatívne stretnutia s partnermi projektu s cieľom prerokovať postupy pri implementácii projektu. Miestom stretnutí bolo mesto Galanta (SR), mesto Sládkovičovo (SR) a Bruck an der Leitha (Rakúsko). Vytvorila sa infraštruktúra ľudských zdrojov projektu, ktorá zahŕňa odborníkov: EUREG, o.z., Regionálna rozvojová agentúra Galanta, mesto Galanta, mesto Sládkovičovo, Regionalentwicklungsverein Auland Carnuntum.
Účastníci rokovania sa dohodli na metodike (spôsob oslovenia relevantných subjektov, druhy zbieraných dát, rozdelenie dát podľa typu: história, kultúra, šport, tradície, ubytovacie a stravovacie služby, verejná správa) a časovom harmonograme zberu dát potrebných k vytvoreniu kompetenčnej databázy a zoznamu subjektov, ktorých pôsobenie alebo charakter zasahuje do oblasti cestovného ruchu v regióne. Vytvorili dotazník na zber dát.

2. Vytvorenie skúšobnej verzie web-stránky 
Na rokovaniach sa zadefinovali očakávania partnerov na spoločný internetový portál. Ako najdôležitejší parameter tohto informačného portálu bola definovaná jeho pružnosť pri napĺňaní a rozdelenie na dve časti – internetová (pre verejnosť) a intranetová (na správu portálu a vnútrofiremnú komunikáciu). Vypracovalo sa zadanie pre internetový portál

3. Otváracie stretnutie aktérov CR v Sládkovičove (Workshop)
16. februára 2007 sa uskutočnilo Otváracie stretnutie aktérov CR (Workshop) v meste Sládkovičovo v Hoteli Tevel (www.hoteltevel.sk). Realizátori projektu oslovili 40 predstaviteľov verejnej správy a 70 zástupcov subjektov poskytujúcich služby v cestovnom ruchu s pozvánkou a výzvou na spoluprácu na projekte SYNET. Stretnutia sa zúčastnilo 80 aktérov cestovného ruchu podnikateľských subjektov, záujmových združení a predstaviteľov verejnej správy galantského regiónu a prednášatelia zo zahraničia vrátane partnerov projektu z Rakúska. Predstavitelia regionálnych združení CR z Rakúska, Maďarska a Združenia cestovného ruchu v Terchovej vo svojich prezentáciách dlhoročnej činnosti týchto zoskupení potvrdili, že hlavný zámer tvorcov projektu – založenie regionálneho združenia CR a následná koordinácia aktivít smerujúcich k propagácii a integrovanému rozvoju CR, je v súčasnosti jedinou možnosťou ako uspokojiť zvyšujúce sa nároky návštevníkov na komplexnosť služieb a propagáciu ponuky možností vyžitia sa.

4. Zmapovanie regióne – vytvorenie kompetenčnej databázy subjektov pôsobiacich v CR
V rámci projektu sa oslovili primátori a starostovia všetkých miest a obcí galantského okresu, 2 obcí a 1 mesta šalianskeho okresu so žiadosťou o poskytnutie údajov potrebných k vytvoreniu kompetenčnej databázy projektu. Správne vyplnený dotazník odovzdalo 100% oslovených subjektov, čo svedčí o vysokom záujme o daný cieľ. Údaje boli spracované a vytvorila sa databáza subjektov pôsobiacich v CR v galantskom regióne so zohľadnením segmentu ich pôsobenia a oblasti činnosti z hľadiska rozvoja cestovného ruchu a možnosti uplatnenia na medzinárodných trhoch. Údaje sa použili k analytickej časti tvorby stratégie integrovaného rozvoja CR, pri napĺňaní internetového portálu a zostavovaní marketingových nosičov. Na základe databázy je tiež možné vytvárať partnerstvá úzkej spolupráce medzi aktérmi cestovného ruchu cezhraničných regiónov.

II. ETAPA– apríl-jún 2007

1. Zmapovanie regiónu – vytvorenie databázy kultúrno-historických pamiatok 
Po ukončení zberu dotazníkov sme vyhodnotili údaje a vytvorili databázu kultúrno-historických pamiatok regiónu. Údaje z databázy sa použili ako podklad pre tvorbu Stratégie rozvoja CR, pre spoločný web-portál, ďalej pre zostavenie informačného bulletinu a tiež ako podklad pre návrhy ponúk výletov pre návštevníkov jednotlivých rekreačných stredísk v regióne a tiež pre samotných obyvateľov regiónu.

2. Vypracovanie analytickej časti stratégie integrovaného rozvoja CR
Fórum centrum pre regionálny rozvoj ako hlavný odborný garant pre spracovanie Stratégie vypracovalo analýzu zozbieraných dát uvedených v dotazníkoch. Analýza bola použitá ako podklad k diskusii o tvorbe stratégie rozvoja CR.

3. Workshopy k tvorbe stratégie rozvoja CR – finalizácia podkladov na tvorbu stratégie v galantskom regióne
Po vypracovaní analytickej časti rozvojovej stratégie sa v Galante uskutočnili 4 workshopy k tvorbe stratégie (10. mája, 31. máj, 12. jún a 21. jún 2007). Tvorcovia stratégie, autori a manažéri projektu SYNET sa v nich stretli s predstaviteľmi subjektov poskytujúcich služby CR v regióne. S ponukou spolupráce na tvorbe stratégie bolo oslovených 39 podnikateľských subjektov, ktoré majú v oblasti CR v regióne významné postavenie.

Diskutované témy na jednotlivých stretnutiach:

 1. stretnutie – nové možnosti CR v regióne, očakávania zo strany návštevníkov, charakteristika súčasného stavu. Stretnutia sa zúčastnilo 28 zástupcov CR.
 2. stretnutie – návrh vízie do roku 2016, SWOT analýza CR v regióne Galanta. Zúčastnilo sa 21 zástupcov CR.
 3. stretnutie – prerokovanie materiálov k záverečnému workshopu: návrh akčného plánu na roky 2007 – 2009, prerokovanie kľúčových disparít a hlavných smerov rozvoja CR v regióne, návrh rozvojovej stratégie, pripravované investície v oblasti CR v regióne. Zúčastnili sa všetci 5 členovia pracovného tímu.
 4. stretnutie – prerokovanie materiálov prerokovaných pracovným tímom na 3. stretnutí. Stretnutia sa zúčastnilo 18 zástupcov CR.

Materiály zo všetkých troch častí boli distribuované predstaviteľom verejnej správy v regióne (starostom obcí, VÚC) a všetkým ostatným subjektom CR, ktoré sa workshopov nezúčastnili.

4. Administratívne kroky k založeniu Združenia cestovného ruchu Galantsko
Boli vypracované stanovy občianskeho združenia s názvom Združenie cestovného ruchu Galantsko a zaslané na prerokovanie a schválenie jednotlivým zakladajúcim členom. Po schválení stanov a členstva v ZCR mestskými zastupiteľstvami miest Sládkovičovo (9. 5. 2007) a Galanta (28. 6. 2007) sme zaslali potrebné dokumenty so žiadosťou o registráciu občianskeho združenia s názvom Združenie cestovného ruchu Galantsko na Ministerstvo vnútra SR.

III. ETAPA – júl-september 2007

1. Stratégia integrovaného rozvoja cestovného ruchu v regióne Galantsko a prezentácia dokumentu 
Po zhromaždení, kompletizácii a analýze všetkých dát monitorujúcich súčasný stav cestovného ruchu v regióne vytvorilo Fórum centrum pre regionálny rozvoj stratégiu rozvoja CR. Dokument má 120 strán rozdelených do dvoch častí:
– Analýza súčasného stavu a problémov rozvoja cestovného ruchu – obsahuje socioekonomickú analýzu regiónu, mapuje prírodný a kultúrno-historický potenciál a analyzuje sekundárnu ponuku – služby. Prínosom je súhrnný popis každej obce a mesta regiónu, ktorý zahŕňa históriu, súčasný stav a plán rozvoja.
– Stratégia integrovaného rozvoja cestovného ruchu v regióne Galantsko – druhá časť je výsledkom workshopov, na ktorých sa v máji a v júni stretli predstavitelia CR v regióne. Obsahuje SWOT analýzu, kľúčové disparity a hlavné smery rozvoja, víziu na rok 2016, strategický cieľ, priority, špecifické ciele, opatrenia a aktivity rozvoja, harmonogram realizácie rozvojovej stratégie, hrubý odhad finančných nákladov podľa opatrení, finančné tabuľky priorít a opatrení, akčný plán na roky 2007-2009 a implementačný rámec stratégie.

Obidve časti dokumentu boli prezentované širokej verejnosti na stránke www.frdc.sk, www.galantsko.info/analyza_www.pdf a na www.rraga.sk. Zároveň boli jednotlivé subjekty CR a starostovia obcí vyzvaní, aby sa k stratégii vyjadrili. Po zozbieraní ohlasov a zapracovaní pripomienok do stratégie sme pristúpili k príprave dokumentu do tlače.

2. Zaregistrovanie Združenia cestovného ruchu Galantsko
Združenie cestovného ruchu Galantsko bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 27.9.2007 ako občianske združenie v zmysle zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších úprav.

IV. ETAPA– október-december 2007

1. Spoločná identita regiónu – tvorba marketingových nástrojov a public relations 
– vytvorenie loga Združenia cestovného ruchu Galantsko. Ešte v prvej etape projektu sme spracovali zadanie a rozoslali sme ho niekoľkým grafikom. Návrhy sme posúdili a napokon sa nám podarilo získať logo, ktoré spĺňa náročné kritériá a ktoré obstojí v konkurencii aj na medzinárodných fórach (napr. veľtrhoch CR, médiách a pod.). Dominantnými črtami loga sú grafické prvky znázorňujúce: rovné polia, vodu, lužné lesy a vychádzajúce/zapadajúce slnko), čo podľa nás najlepšie vystihuje charakteristiky nášho regiónu.
– definovanie imidžu regiónu Galantsko. Región bude prezentovaný ako kraj vody, slnka a romantických cestičiek, ktoré návštevníkov zavedú popri poliach a záhradách do tichých zákutí na brehoch riek a jazier, očarujúcich v každom ročnom období. Kraj, ktorý sa rozkladá na Podunajskej nížine, medzi dolnými tokmi riek Váh a Malý Dunaj. Je to región s vynikajúcimi podmienkami na cyklistiku, rybolov a vodné športy.
– vydanie propagačného bulletinu „Vitajte v regióne Galantsko!“ – propagačný bulletin (8 plnofarebných strán, A4) predstavuje región Galantsko ako novú zaujímavú destináciu pre rôzne cieľové skupiny. Zároveň propaguje stránku www.galantsko.info. Štruktúra a layout brožúry priamo nadväzuje na internetovú stránku. Na ôsmich stranách popisuje v skratke prírodné podmienky, históriu, kultúru, možnosti ubytovania, stravovania, športu a zábavy a využitie hlavného potenciálu regiónu – vody, na rekreačné účely (kúpaliská, jazerá, rieky). Trojjazyčná (slovenčina, angličtina, maďarčina) brožúra bola distribuovaná do všetkých obcí a zariadení CR v regióne. Brožúra bola distribuovaná na veľtrhoch a výstavách CR doma i v zahraničí.
– zabezpečenie propagačných panelov pre potreby propagácie regiónu, Združenia cestovného ruchu Galantsko a internetovej stránky www.galantsko.info. Layout panelov nadväzuje na internetovú stránku a brožúru. Panely majú viaceré možnosti použitia v závislosti od druhu akcie a priestorových podmienok. K dispozícii ich bude mať ZCR Galantsko a jeho jednotliví členovia.
– nákup a inštalácia informačných kioskov. V informačné kioskoch je prístup na stránky týkajúce sa cestovného ruchu v regióne. Hlavnou stránkou je stránka ZCR Galantsko a na ňu nadväzujúce stránky jednotlivých subjektov a služieb tak, aby poskytovali komplexný informačný servis. Sú umiestnené v budove mestského úradu v Galante a v areáli Termál Centra Galandia. Prístupné sú 24 hodín denne.

2. Prezentácia výsledkov projektu na konferencii „Vitajte v regióne Galantsko!”
Záverečná konferencia projektu sa uskutočnila dňa 7. 12. 2007 v Stredisku vzdelávania a oddychu Kaskády (www.kaskady.sk). Cieľom konferencie bola prezentácia stratégie integrovaného rozvoja cestovného ruchu v regióne, vyhodnotenie výsledkov a výstupov projektu Synergia cezhraničného turizmu – SYNET, zadefinovanie ďalších krokov do budúcnosti a príprava účasti na veľtrhoch CR. Konferencie sa zúčastnilo 50 účastníkov – predstaviteľov jednotlivých subjektov CR a zástupcov obcí a miest a médií.
Na konferencii vystúpili:

 • Ing. Róbert Baros, riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry Galanta – prezentoval výsledky projektu SYNET
 • Karol Bosák, predseda občianskeho združenia EUREG Galanta – prezentoval Združenie CR Galantsko,
 • RNDr. Lajos Tuba, riaditeľ občianskeho združenia Fórum centrum pre regionálny rozvoj Šamorín – prezentoval Stratégiu integrovaného rozvoja CR do roku 2016,
 • Ing. Ladislav Fekete, zástupca primátora mesta Galanta – prezentoval úlohu mesta Galanty ako partnera projektu,
 • Ľubomír Motyčka, šéfredaktor časopisu Cestovateľ – vystúpil inšpiratívnou provokáciou “Prečo má k nám prísť hosť?” ,
 • Ing. Andrej Jančo, gART Webdesign Studio, s.r.o. Komárno – prezentoval redakčný systém internetovej stránky Galantsko,
 • Ing. Ján Vigaš, NetPoint, s.r.o. – firmy prezentoval možnosti využitia informačných kioskov,
 • Alena Šumšalová, projektová a PR manažérka projektu Synet prezentovala ciele a podmienky účasti ZCR Galantsko na veľtrhu ITF Slovakiatour 2008

3. Pilotné okružné cesty 
Výmenné pilotné cesty aktérov CR z regiónu Galantsko a regiónu Auland Carnuntum. Ich cieľom bolo predstaviť hosťom oba regióny z niekoľkých aspektov:
návšteva slovenských predstaviteľov v Rakúsku, 13. – 14.12.2007

 1. cestovné kancelárie v regióne Galantsko – rozšírenie ponuky regiónu o ponuku regiónu Auland Carnuntum – história, gastronómia (jednodňové výlety)
 2. subjekty CR v regióne – kvalita služieb a spôsoby jej dosahovania v Rakúsku
 3. ZCR Galantsko – marketing a PR, systém práce regionálnej organizácie CR

návšteva rakúskych partnerov v SR, 20. – 21.12.2007
rakúsky turista a cestovné kancelárie – ukážka dosiahnutých výsledkov v rámci projektu, rozšírenie ponuky cestovných kancelárií o jednodňové výlety do regiónu Galantsko – kúpaliská a doplnkové služby (strelnica, rybáreň, ranč), spoločná história (Esterházyovci), tradície – vodné mlyny, festival Dolnosalibská jurta a pod.

Cesty splnili tieto očakávané ciele:

 1. vytvorili sa podmienky na nadviazanie osobných kontaktov medzi predstaviteľmi CR v rakúsku a galantského regiónu,
 2. deklaroval sa záujem predstaviteľov regiónu o konkrétnu spoluprácu – stretnutie hostí s predstaviteľmi partnerských miest projektu,
 3. definovali sa konkrétne oblastí a možnosti spolupráce.

Záver

Udržateľnosť a význam realizovaného projektu ukazuje a dokazuje fakt, že novozaložené Združenie cestovného ruchu Galantsko sa po skončení trvania projektu prezentovalo v januári 2008 na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave a vo februári na 17. Stredoevropský veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD v Prahe. V mesiaci marec združenie bolo spoluorganizátorom 30 hodinového školenia TURIZMUS I. s témami: marketing CR, gastronómia-pohostinstvo, organizovanie podujatí. V trvaní apríl-máj 2008 sa uskutočňuje 120 hodinový vzdelávací kurz s názvom Manažér cestovného ruchu.

2.1.3 Výstupy projektu

Priame výstupy projektu

 1. kompetenčná databáza subjektov pôsobiacich v CR v regióne Galantsko (1)
 2. databáza kultúrno-historických pamiatok v regióne Galantsko (1)
 3. založené, zaregistrované a fungujúce Združenie cestovného ruchu (1)
 4. schválená Stratégia integrovaného rozvoja CR (1)
 5. vytvorená spoločná identita regiónu (logo, imidž, marketing)
 6. dynamický internetový portál s redakčným systémom (www.galantsko.info) (1)
 7. viacjazyčný propagačný bulletin o regióne (500)
 8. propagačné panely a ostatné marketingové nosiče
 9. internetové informačné terminály – infokiosky (3)