RegNet – Regionálna sieť aktérov hospodárskeho rozvoja

RegNet – Regionálna sieť aktérov hospodárskeho rozvoja

Projekt s názvom „RegNet – Regionálna sieť aktérov hospodárskeho rozvoja“ bol predkladaný v rámci Grantovej schémy miestneho a regionálneho rozvoja v novembri 2003. Projekt hodnotiacou komisiou bol schválený a mohla sa začať realizácia naplánovaných aktivít.

Cieľom projektu RegNet bolo vytvorenie siete pre regionálne partnerstvo podnikateľských subjektov a nových hospodárskych vzťahov, zvýšenie informovanosti, podporiť spoluprácu ekonomických a verejných činiteľov v regióne. Cieľovými skupinami projektu boli už existujúce podnikateľské združenia, združenia na podporu miestnych aktivít, podnikatelia, finančné inštitúcie pôsobiace v regióne, odborníci a odborné organizácie z hospodárskeho sektoru, štátne inštitúcie ovplyvňujúce ekonomický rozvoj.

Hlavnými aktivitami projektu RegNet bolo organizovanie 1. workshopu, vytvorenie a prevádzkovanie informatívnych a poradenských centier pod názvom RegNet.Point, vytvorenie a prevádzka internetovej stránky projektu, vydávanie internetového E-Spravodaja, vydanie InfoBulletinu, usporiadanie Konferencie aktérov regionálneho hospodárskeho rozvoja.

Celkovým cieľom projektu bolo:

 • podpora spolupráce podnikateľov v regióne,
 • vytvorenie aktívnej siete podnikateľských subjektov,
 • poskytovanie podpory pri tvorbe produktívnych investičných projektov v regióne,
 • identifikovanie a koordinácia spoločných zdrojov regiónu,
 • informovanosť a silná kooperácia regiónov,
 • príprava regionálnych hospodárskych stratégií a analýz,
 • všestranná podpora podnikateľských zámerov a spolupráce v regióne,
 • využitie hospodárskeho potencionálu regiónu,
 • rozšírenie služieb a infraštruktúry pre hospodárskeho subjekty,
 • vytvorenie kooperácie s verejnými inštitúciami.

Partneri
Do realizácie projektu sa zapojili dve organizácie, ktoré sú zároveň aj našimi partnermi v projekte, a to: občianske združenie PRO Galanta a občianske združenie Lepšia Šaľa.

Občianske združenie PRO GALANTA sídli v Galante a svojim poslaním je:

 • pomáhať mestu Galanta a jeho orgánom pri regionálnom rozvoji
 • poskytovať metodické usmernenia a poradenstvo podnikateľom
 • ochrana a preferovanie podnikateľských aktivít miestnych podnikateľských subjektov platiacich miestne dane a poplatky
 • presadzovať a posudzovať podnikateľské aktivity a investičné zámery
 • rozšírenie už doterajších a vytvorenie nových partnerských, obchodných vzťahov s podnikateľmi z regiónu a partnerských miest
 • organizovanie školení pre podnikateľov

Sídlo občianskeho združenie Lepšia Šaľa sa nachádza v Šali na Vlčanskej 4. Činnosť združenia je zameraná na:

 • analýzy a prognózy týkajúce sa politickej a občianskej situácie na Slovensku a najmä v regióne mesta Šaľa
 • organizovanie a spolupráca pri organizovaní odborných seminárov, vedeckých konferencií, kongresov a kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
 • spracovávanie projektov na rozvoj regiónov
 • spolupráca s domácimi a zahraničnými organizáciami a fondmi
 • spracovávanie projektov na zefektívnenie samosprávy a zvýšenie informovanosti občanov
 • spracovávanie projektov na budovanie informačnej spoločnosti

Aktivity

1. Organizovanie workshopu 
Prvý workshop sa uskutočnil 8. decembra 2004 v reštaurácii Taverna v Galante. Jeho účastníkmi boli podnikateľské subjekty, hospodárski aktéri regiónu, združenia na podporu miestnych a regionálnych aktivít, predstavitelia inštitúcií na podporu ekonomického rozvoja. Workshop bol zameraný na predstavenie projektu, jeho cieľov, aktivít, postupu implementácie a definovanie roly účastníkov projektu.

2. Vytvorenie a prevádzkovanie RegNet.Point-ov
Funkciu tzv. RegNet.Pointov je vykonávať projektový koordinátor, ktorý je kontaktným bodom v rámci siete tak pre účastníkov projektu, ako aj pre širokú verejnosť. RegNet.Point bude pôsobiť, ako „manažér siete“ v danom regióne, má za úlohu informovanie účastníkov o aktuálnych možnostiach spolupráce, možnostiach vytvorenia partnerstiev pri podaní žiadostí o grant do rôznych grantových schém. RegNet.Point zabezpečuje poradenstvo ohľadne projektového manažmentu, vydávanie E-spravodaja, vytvorenie a aktualizáciu internetovej stránky, pomáhať pri tvorbe spoločných finančných, technických a ľudských zdrojov regiónov.

3. Vytvorenie a prevádzkovanie internetovej stránky RegNet
Na stránke projektu okrem účastníkov projektu majú možnosť získať všetci záujemcovia informácie a o projekte a možnostiach poskytovanými medziregionálnou sieťou RegNet.

4. Elektronický spravodaj
RegNet.Point pripravuje a zasiela aktualizovaný E-Spravodaj, t.j. elektronické spravodajstvo vo forme e-mailov obsahujúce aktuality o aktivitách projektu a užitočné informácie pre zaangažované subjekty.

5. InfoBulletin
V rámci projektu RegNet vydáme InfoBulletin, ktorý obsahuje zhromaždené a kategorizované informácie o sieti RegNet, základnú charakteristiku predmetných regiónov. Ďalej bude všeobecný návod a postup pri vypracovávaní a predkladaní projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ, informácie o priebežných projektoch a príklady na spoluprácu v rámci regiónov ako aj skúsenosti získané počas trvania projektu.
InfoBulletin je dvojjazyčná (slovenská a maďarská verzia) publikácia so sumárom v anglickom jazyku obsahujúca aj kontaktné údaje aktérov hospodárskeho rozvoja a dôležité web-stránky donorov, fondov, organizácií a inštitúcií, ktoré sa zaoberajú s implementáciou programov a finančným a projektovým manažmentom.

6. Konferencia aktérov regionálneho a hospodárskeho rozvoja
Účastníkmi konferencie boli podnikatelia z regiónu, zástupcovia regionálnych združení a inštitúcií podieľajúce sa na implementácii a absorpcii projektov a financií, a odborníci regionálneho a hospodárskeho rozvoja.

Základným cieľom konferencie bolo rozšíriť poznatky účastníkov o skúsenosti a teoretické poznatky partnerov v predmetnej oblasti, priblížiť im podmienky, prepojenosť rôznych sektorov navzájom, ako aj spôsoby získavania finančných prostriedkov.