Projekty – Projektek

„Turisztikai szolgáltató START képzés a Kárpát-medencében”

A Szülőföld Alap támogatásával megvalósult, „Turisztikai szolgáltató START képzés a Kárpát-medencében” elnevezésű projekt keretében lezajlott turisztikai képzésünk egyike volt azon képzéseknek, amelyek a Pannon Forrás felnőttképzési hálózat égisze alatt zajlottak kárpát-medencei szinten összehangolt formában. A képzések elsődleges célja, hogy képzett munkaerőt biztosítson turisztikai vállalkozások számára, segíti ezzel a szülőföldön történő boldogulást és a magyar lakta [...]

Vzdelávanie dospelých bez hraníc – Határtalan Felnőttképzés

Dôvody pre realizáciu projektu  vysoká nezamestnanosť v prihraničnom regióne – nízka mobilita pracovnej sily (interregionálna i cezhraničná) nesúlad medzi dopytom a ponukou na trhu práce - nízka flexibilita uchádzačov o zamestnanie, rastúce nároky na vzdelanosť odstránením hraníc sa v prihraničnom regióne vytvára jednotný trh práce – chýba však jednotný systém pre rozvoj ľudských zdrojov v [...]

Synergia cezhraničného turizmu – SYNET

Stručné zhodnotenie výsledkov projektu Projekt SYNERGIA CEZHRANIČNÉHO TURIZMU - SYNET bol úspešný a splnil všetky stanovené ciele. Tvorcom a realizátorom projektu sa podarilo zaktivizovať najdôležitejšie subjekty CR a najvyšších predstaviteľov verejnej správy v regióne s cieľom urobiť základné kroky vedúce k účinnejšej koordinácii aktivít v oblasti rozvoja CR, spoločnej propagácii regiónu navonok, získaniu a využitiu nových poznatkov [...]

„A magyar kulturális és oktatási intézmények hálózatszerű működésének lehetőségei”

„A magyar kulturális és oktatási intézmények hálózatszerű működésének lehetőségei” c. projekt megvalósításának bemutatása A pályázat célja egy regionális felnőttképzési hálózat létrehozása volt, magyar kulturális és oktatási intézmények megszólításával és bevonásával. Szervezetünk 2005. júliusától tagja egy Kárpát-medencei Felnőttképzési és Szolgáltatói Hálózatnak (PannonForrás), amelynek fő célja egy egységes Kárpát-medencei felnőttképzési rendszer létrehozása. A 2 felvidéki szervezet mellett (EUREG, […]

RegNet – Regionálna sieť aktérov hospodárskeho rozvoja

Projekt s názvom „RegNet – Regionálna sieť aktérov hospodárskeho rozvoja“ bol predkladaný v rámci Grantovej schémy miestneho a regionálneho rozvoja v novembri 2003. Projekt hodnotiacou komisiou bol schválený a mohla sa začať realizácia naplánovaných aktivít. Cieľom projektu RegNet bolo vytvorenie siete pre regionálne partnerstvo podnikateľských subjektov a nových hospodárskych vzťahov, zvýšenie informovanosti, podporiť spoluprácu ekonomických [...]